Sākums Jaunumi LAMO Projekti Krājums Publikācijas Izglītība Saites Par mums Kontakti

versija angļu valodā

LAtvijas MOdelis

Informācija par modeli

Projekta rezultāti

Modeļa pielietojums

Projekta apraksts

Latvijas hidroģeoloģisko modeli (LAMO) izveidoja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultātes Vides modelēšanas centra (VMC) speciālisti īstenojot no 01.11.2010. līdz 31.10.2012 ERAF līdzfinansēto projektu "Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdeņu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai". LAMO reģionālā līmenī apkopo hidroģeoloģisko un ģeoloģisko informāciju, kura ir Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas Centra (LVĢMC) rīcībā par Latvijas aktīvo pazemes ūdeņu zonu (līdz Pērnavas ūdens horizontam). LAMO darbībā ļoti būtiska loma ir Latvijas reljefa digitālajai kartei, kuru VMC speciālisti izveidoja izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas Aģentūras materiālus.

LAMO darbojas komerciālās programmatūras GROUNDWATER VISTAS-6 vidē. Šī sistēma tiek nepārtraukti modernizēta un tajā iekļautas programmas MODFLOW, FLOWPATH, MT3D un citas, kuras pasaulē plaši izmanto hidroģeoloģiskajā modelēšanā.

Ar LAMO palīdzību iegūtie rezultāti ir publiski pieejami VMC mājas lapā www.emc.rtu.lv/lamo_lv.htm, kā arī LVĢMC mājas lapā pēc tam, kad RTU būs nodevis LAMO šī centra rīcībā.

Šobrīd LAMO var izmantot reģionālu un arī lokālu uzdevumu risināšanai Latvijas pazemes ūdeņu racionālas izmantošanas nolūkiem un to vides piesārņojuma risku novērtēšanai. Izmantojot LAMO, varēs būtiski uzlabot Latvijas upju sateces baseinu apsaimniekošanas plānus atbilstoši Eiropas Savienības Ūdens Direktīvas prasībām. Šajos plānos būs doti kvalitatīvi virszemes un pazemes ūdens resursu apraksti un ar LAMO palīdzību novērtētas saites, kuras vieno pazemes ūdens vidi ar Latvijas upēm, ezeriem, jūru un atmosfēras nokrišņiem.

Paredzēts, ka LAMO veidos iedaļu par pazemes ūdeņiem Latvijas Vienotajā vides informācijas sistēmā.

Par LAMO uzbūvi

LAMO aptver 475km*300km apgabalu. (skatīt attēlu "LAMO novietojums").

Modeļa novietojums

Modelis sastāv no tā aktīvās un pasīvās daļas, kuras atdala 4km plata robežas zona (skatīt attēlu "Aktīvā un pasīvā daļa"). Aktīvā daļā ietilpst Latvijas sauszemes teritorija un Rīgas jūras līcis. Pasīvā daļa atbilst to ārvalstu teritorijām, kuras robežojas ar Latviju. Pasīvo daļu var aktivizēt, ja, īstenojot starpvalstu projektus, kaimiņvalsts iesniedz vajadzīgo hidroloģisko un ģeoloģisko informāciju. Robežas zona tiek izmantota robežnoteikumu uzdošanai ūdens horizontiem.

Aktīvā un pasīvā zonas

LAMO plaknes aproksimācijas solis ir 500 metri un modelis sastāv no 25 ģeoloģiskiem slāņiem (skatīt "LAMO vertikālā shematizācija"). Katru slāni aproksimē ar 500*500*m, kur m-slāņa biezums, tilpuma bloku kopām, kuras veido LAMO telpisko režģi. Mezglu skaits režģī ir 951*601*25=14288775.

Modeļa shematizācija

LAMO pirmais un pēdējais slānis (25-tais) tiek izmantoti pirmā veida (fiksētas ūdens līmeņu vērtības) robežnoteikumu uzdošanai. Aerācijas zona aer tiek modelēta kā formāls sprostslānis, ar kura parametru maiņu var regulēt LAMO aprēķināto infiltrācijas plūsmu caur modeļa augšējo virsmu.

Kvatrāra sistēma tiek aproksimēta ar četriem slāņiem (Q2, Q1, gQ2, gQ1). Nolūkā samazināt LAMO slāņu skaitu, Juras (J) un Triasa (T) ģeoloģiskās struktūras iekļautas Q1 un gQ1 sastāvā to nenozīmīgas izplatības dēļ Latvijas dienvidrietumu daļā.

Pamatiežu modelēšanai tiek izmantoti astoņpadsmit (daļa no tiem apvienotie) slāņi, kuru sastāvs parādīts LAMO vertikālās shematizācijas tabulā. Šo slāņu ģeoloģiskā uzbūve ir ļoti komplicēta (skatīt attēlu "Pamatiežu ģeoloģiskās robežas").

Slāņu robežas

LAMO iekļautas 193 nozīmīgākās Latvijas upes un 64 ezeri (skatīt attēlu "LAMO izmantotās upes un ezeri").

Upju un ezeru karte

Publiski pieejamā LAMO informācija

Modeļa izveidošanai nepieciešamie sākuma dati un iegūtie rezultāti ir doti Latvijas taisnleņķa koordinātu sistēmā (LKS-92 TM).

LAMO režģa datu iegūšanai kā abscisas izmantotas šīs sistēmas vertikālās (dienvidu-ziemeļu koordinātas ar -6000000m nobīdi) un kā ordinātas horizontālās (rietumu-austrumu) koordinātes. Šajās koordinātēs notiek aprēķini un rezultātu vizualizācija, izmantojot SURFER programmatūru.

Šobrīd visai Latvijas teritorijai var iegūt šādu LAMO informāciju pa slāņiem attēlu un režģa datu formā SURFER.grd (režģa plaknes solis 500m):

Laika gaitā pieejamā LAMO informācija tiks precizēta un papildināta. Datu aktualā versija ir uz 27.02.2013.